Nytt fra Miljødirektoratet

Publisert den

Miljødirektoratet har sendt ut informasjon relatert til skrantesjuke i forkant av kvotefastsettelse og villreinjakt i 2021. Anbefalingene kommer som følge av funnet av skrantesjuke på Hardangervidda og i Nordfjella villreinområder.

Miljødirektoratet skriver blant annet at:

“Eldre bukk har større sannsynlighet for å være smittet med skrantesjuke enn kalv, simler og ungdyr. Prøver fra voksen bukk gir derfor ekstra verdifull informasjon om smitten i et villreinområde, og kan bidra til å holde en eventuell forekomst av smitte lav.

God prøvetaking må sikres i alle villreinområder. Jeger skal ta prøver av både hjerne og lymfeknuter fra alle felte villrein eldre enn kalv. Prøver av lymfeknuter er viktige da smittestoff kan oppdages der tidligere i sykdomsforløpet. Skrantesjukeprøver merkes og sendes Veterinærinstituttet. For områder som samler inn kjever via bestandsovervåkingsprogrammet, er det viktig at også kjever leveres i tillegg til skrantesjukeprøvene.

Vi minner også om viktigheten av å veie og registrere vekter, spesielt for kalv, for å kunne vurdere delnorm 1 i kvalitetsnorm for villrein. Kalvevekter gir et godt mål på beitenes kvalitet og bestandens tilstand. Vekta skal rapporteres som «nøyaktig veid», ikke «anslått», og omfatter dyrets vekt uten hode, skinn, føtter og innvoller.

Alle felte villrein, inkludert vekter, skrantesjukeprøver og merkelappnummer, skal registreres i Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt. Det er viktig at fellingssted registreres på riktig villreinområde og vald, og helst også med koordinater. “