Kalv

Kalvetellingene gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Kalvetellinger i fostringsflokkene i juni/juli gir grunnlag for å anslå den årlige tilveksten i bestanden, som kan variere blant annet ut fra vinterforholdene (beiter) og alder på simlene.