Villreinutvalg

Villreinutvalget er en sammenslutning av rettighetshaverne og grunneierlag innen Knutshø villreinvald. Utvalgets hovedoppgaver kan deles i følgende hovedbolker:

 Organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen.
 Bestandsforvaltning; som omfatter gjennomføring av en del tellinger og registreringer, utarbeiding av mål for  bestandsutviklingen, en plan for å oppnå målsetningene og forslag til årlige fellingskvoter.
 Fungere som kontaktorgan mellom rettighetshaverne og myndighetene.
Arbeide med forvaltning og bevaring av villreinens leveområder.

Vald er den enheten villreinnemnda tildeler fellingskvote. Valdet er etablert etter søknad om godkjenning fra rettighetshaverne. Denne enheten er definert etter kravene i hjorteviltforskriftene. Størrelsen på valdet varierer i våre villreinområder. I noen områder dekker valdet hele villreinområdet, mens andre områder består av flere vald.