Struktur

Strukturtellinger er et bidrag til forvaltningen av villreinbestandene og gjennomføres for å få et bilde av alders- og kjønnssammensetningen i villreinbestandene etter jakta. Da telles det opp antall kalver, simler og bukker fordelt på 1 ½-åringer, 2 ½ -åringer og 3 ½- åringer og eldre i flokkene.

Tellinger for årene 2008-2021. I 2019 fikk man ingen vellykket telling. I 2020 er det trolig for lite voksen bukk i tallene sammenlignet med hva som var forholdene i bestanden fordi tellinga ble utført såpass seint at de store bukkene var skilt seg ut fra resten av flokken.